Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu,“www.elektro-motory.cz“ svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů)

 

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Elektro-motory s.r.o., se sídlem Horní Sloupnice 17, 565 53 Sloupnice, IČO: 07739109, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 43030  (dále jen „Správce)


Tímto dokumentem bychom Vás chtěli informovat o tom, jakým způsobem budou zpracovány Vaše osobní údaje. Zpracování probíhá v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „GDPR“).
Osobní údaje zpracováváme jako správci osobních údajů, tedy určujeme účely a prostředky zpracování. Vzhledem k tomu, že oblast GDPR je
poměrně složitá, neváhejte se na nás obrátit na výše uvedeném e-mailu a vše Vám srozumitelně vysvětlíme.


1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Zpracováváme následující informace:


a)Osobní údaje, které nám sdělíte prostřednictvím webových stránek (našich formulářů). Konkrétně se jedná o:
*Jméno a příjmení
*Telefonní číslo
*E-mailová adresa
*Text zprávy, kterou můžete zanechat


b)Osobní údaje, které zpracováváme, když od nás odebíráte naše výrobky nebo služby. Osobní údaje se mohou lišit dle toho,
jaké výrobky či služby od nás odebíráte, ovšem obecně jde o Vaše kontaktní údaje, adresní údaje, údaje potřebné pro
vystavení faktury a zajištění fungování vzájemného smluvního vztahu. Tyto informace od Vás můžeme získávat v průběhu
existence smluvního vztahu, prostřednictvím formulářů na webu, či prostřednictvím další komunikace s Vámi, při uzavírání
smluv apod.


c)Osobní údaje, které získáváme z nástrojů třetích stran, jež jsou nasazeny na našich webových stránkách. Může se
konkrétně jednat o:
*Informace získané z Google Analytics a dalších nástrojů, který provozuje společnost Google Ireland Limited;


*Informace získané z Sklik, který provozuje Seznam.cz, a.s.;


*Informace získané z Facebook pixel a další nástroje, které provozuje Facebook Ireland Ltd.;


*Informace získané z LinkedIn, které provozuje LinkedIn Ireland Unlimited Company.;


*Osobní údaje uchazečů (např. adresa, datum narození, dosažené vzdělání, pohlaví, foto, telefon a e-mail) ze zaslaných
životopisů. Data slouží pro nábor zaměstnanců a výběrové řízení.


2. Účel a právní základ zpracování


a)Osobní údaje, které nám sdělíte prostřednictvím webových stránek využíváme pro následující účely:


*K tomu, abychom Vás kontaktovali a případně navázali vzájemnou spolupráci. Pokud spolupráci navážeme, je
zpracování založeno na plnění vzájemného smluvního vztahu dle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Pokud spolupráci
nenavážeme, je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v
zajištění vzájemné komunikace.


*Pokud byste se na nás obrátili s požadavkem na poskytnutí podpory v souvislosti s odebíranými výrobky nebo
službami, budeme tyto informace využívat pro účely vyřízení tohoto požadavku, a to na základě plnění smluvních
povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

*Pokud jste uchazečem o zaměstnání, budeme Vaše osobní údaje zaslané v životopisech a dalších dokumentech
souvisejících s náborem zpracovávat za účelem výběrového řízení a vzniku případného pracovněprávního vztahu
dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje si můžeme ponechat po přiměřeně dlouhou dobu i po skončení
výběrového řízení, pro případ, že by se daná pozice opět uvolnila, či bychom Vám chtěli nabídnout obdobnou
pozici. Podrobnější informace o zpracování v souvislosti s náborem Vám rádi sdělíme v průběhu výběrových
řízení.


*Osobní údaje, které zpracováváme když od nás odebíráte naše výrobky nebo služby zpracováváme právě pro to, abychom
Vám naše výrobky nebo služby mohli poskytnout. Právním základem je plnění vzájemných smluvních povinností dle čl. 6 odst.
1 písm. b) GDPR. Zároveň se potřebujeme chránit při případných soudních sporech a při žádostech, které na nás mohou státní
orgány vznášet, proto budeme osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR. Zákon nám může také uložit povinnost Vaše osobní údaje ukládat po určitou dobu, poté budeme osobní údaje
zpracovávat na základě plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.


*Osobní údaje, které získáváme z nástrojů třetích stran, jež jsou nasazeny na našich webových stránkách, případně z našich
vlastních nasazených nástrojů, můžeme využívat pro různé účely a vždy bude záležet na tom, jaké nástroje aktuálně
využíváme. Může jít o nástroje, které nám pomáhají s analytikou na našich webových stránkách, s měřením návštěvnosti,
nahráváním Vaší aktivity apod. Nejčastěji však využíváme nástroje pro analytické činnosti a zjišťování, jakým způsobem
využíváte naše webové stránky či kolik lidí tyto stránky navštěvuje. Právním základem tak bude náš oprávněný zájem, který
spočívá ve zlepšení našeho zboží a služeb a webových stránek dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


*Využívané nástroje fungující ve většině případů na tzv. souborech cookies, které
jsou ukládány do Vašeho prohlížeče. Konkrétní výčet cookies naleznete v
informační liště, která je umístěna na webových stránkách, když na ně vstoupíte. K
uložení cookies budeme vyžadovat Váš aktivní souhlas.


Vaše osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad na základě plnění vzájemné smlouvy nebo Vašeho požadavku, na základě plnění našich
zákonných povinností, na základě našeho oprávněného zájmu anebo na základě Vašeho případného souhlasu, uděleného pro konkrétní
zpracování. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas. V
takovém případě Vás budeme informovat a o souhlas Vás požádáme. Pokud souhlas potřebný není, předem Vás informujeme o novém rozsahu
zpracování.


Může se stát, že Vám od nás přijde e-mail. Pokud tento e-mail souvisí s poskytováním našich služeb nebo zboží, případně souvisí se
zodpovězením na Váš dotaz, který jste vznesli prostřednictvím našich formulářů, činíme tak na základě smluvního vztahu či našeho
oprávněného zájmu.


3. Příjemci osobních údajů


Naše společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů, proto osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to
pouze v nezbytném rozsahu.


K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:
*orgány státní správy dle našich zákonných povinností, zejména Finanční správa České republiky a Česká správa sociálního
zabezpečení, případně další orgány pro obhajobu právních nároků, či na základě oficiální výzvy, kterou nám zašlou;
*společnost zajišťující správu našich webových stránek a analytických nástrojů na webu.
*poskytovatelé serverových, webových, cloudových nebo IT služeb:

* správce webových stránek Správce, společnost BSSHOP s.r.o.IČ: 27527255, se sídlem Trutnov, Spojenecká 1111, PSČ 54101

* společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,
*poskytovatel softwaru Pohoda, společnosti STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142, DIČ: CZ25313142

* poskytovatelé úvěrových služeb

* provozovatelé online platebních služeb

*poskytovatelé účetních služeb:
*Externí účetní se sídlem v České republice.
*poskytovatelé právních služeb:
*Externí právní zástupce, kancelář se sídlem v České republice.
Pokud máte zájem vědět, komu jsou Vaše osobní údaje sdíleny, napište nám na naši e-mailovou adresu a tyto informace Vám poskytneme. V
případě, že budeme využívat poskytovatele nacházející se ve třetích zemích, budeme osobní údaje předávat pouze za předpokladu, že pro
předání budou existovat vhodné záruky.

 

4. Soubory cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si prohlížíte naše
webové stránky. Z těchto souborů následně získáváme informace, například abychom zjistili, jaké stránky si prohlížíte, mohli Vám přizpůsobovat
zobrazovanou reklamu dle Vašich preferencí, nebo abychom jednoduše zajistili fungování našich webových stránek.


Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies, které slouží k:
*provádění analytik;
*zajištění marketingu;
*zajištění funkcionalit, které nejsou nezbytné pro zobrazení webu a poskytování dalších služeb;


Na webových stránkách můžeme využívat také tzv. technické cookies, které slouží k tomu, aby webové stránky fungovaly tak, jak mají, případně
abychom si zaznamenali, zda jste s cookies udělil souhlas, či nikoliv. Bohužel neexistuje možnost jak použití těchto cookies odmítnout.


Kromě technických cookies však používáme také další cookies, a to pro účely uvedené výše. Všechny tyto cookies ukládáme pouze s Vašim
souhlasem, a to pro každý z uvedených účelů zvlášť. Pokud se rozhodnete udělit souhlas jen s některými cookies dle nastavení při udělování
souhlasů, nezapnou se ty cookies, u kterých jste souhlas neudělili. Svůj souhlas také můžete kdykoliv odvolat, a to změnou nastavení dle
příslušného tlačítka na webové stránce. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Jinými slovy, do té
doby, než souhlas odvoláte, je využití cookies oprávněné.


V souvislosti s cookies konkrétně používáme nástroje:


*Google Analytics a další nástroje od společnosti Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04
E5W5, Irsko. Další informace: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.


*Nástroj Sklik od společnosti Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, typicky je u tohoto
nástroje ukládán soubor cookie sid a související cookies. Další podrobnosti naleznete zde:https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/


*Nástroj Facebook pixel a další nástroje od společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour
Dublin 2 Irsko. Další informace: https://www.facebook.com/policies/cookies/.


*Nástroje od společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, se sídlem Gardner House, 2 Wilton Pl, Dublin 2, D02 CA30, Irsko.
Další informace: https://cz.linkedin.com/legal/l/cookie-table?#thirdparty.


V případě, že by u některého z nástroje docházelo k předávání osobních údajů na území mimo EU, je takové předávání založeno na vhodných
zárukách (zejména standardních smluvních doložkách a doplňujících přijatých opatření) nebo na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně.

 


Popis jednotlivých cookies:


     Název cookies / Doba uložení / Typ cookies /

 • elementor         / nikdy         / technické    

Popis účelu Soubor cookie používá téma WordPress webu. Umožňuje
vlastníkovi webu implementovat nebo měnit obsah webu v
reálném čase

 

           Název cookies               / Doba uložení / Typ cookies /

 • cookielawinfo-checkbox- /         1 rok       / technické
  necessary

Popis účeluSoubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent,
se používá k zaznamenání souhlasu uživatele s
technickými cookies.

 

     Název cookies                    / Doba uložení / Typ cookies /

 • cookielawinfo-checkbox-
  analytics                          /         1 rok       / technické

Popis účelu. Soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent,
se používá k zaznamenání souhlasu uživatele s
analytickými cookies.

       Název cookies                   / Doba uložení / Typ cookies /

 • cookielawinfo-checkbox- /       1 rok         / technické
  advertisement

Popis účelu Soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent,
se používá k zaznamenání souhlasu uživatele s
marketingovými cookies.

 

Název cookies                   / Doba uložení / Typ cookies /

 • _ga                           /       2 roky       / analytické

Popis účelu Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou Google
Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a
kampaních a také sleduje využití webu pro analytický
přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně
a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání
unikátních návštěvníků.


Název cookies                   / Doba uložení / Typ cookies /

 • _gid                           /       1 den       / analytické

Popis účelu Soubor cookie _gid nainstalovaný službou Google
Analytics ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají
webovou stránku, a zároveň vytváří analytickou zprávu o
výkonu webu. Některá data, která jsou shromažďována,
zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které
anonymně navštěvují.

 

Název cookies                   / Doba uložení / Typ cookies /

 • _gat                           /       1 minutu   / analytické

Popis účelu Varianta souboru cookie _gat nastaveného službami
Google Analytics a Správcem značek Google, který
umožňuje vlastníkům webových stránek sledovat chování
návštěvníků a měřit výkon webu. Prvek vzoru v názvu
obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webové
stránky, ke kterému se vztahuje.

_

5. Doba uchování osobních údajů


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny. Nutnost
doby uchování se pro různé typy údajů v kontextu různých výrobků a služeb může lišit, a proto se bude lišit i skutečná doba uchovávání. Mezi
kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:


*Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování našich produktů či služeb a pro zajištění chodu naší společnosti? To
zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování našich výrobků či služeb, udržování zabezpečení našich systémů a udržování
příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení
doby uchovávání dat.
*Poskytujete nám své údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat? Pokud ano,
budeme je uchovávat po tuto dobu.
*Jsou tyto osobní údaje citlivé? Pokud ano, je obecně vhodné používat zkrácené období uchovávání dat.
*Zavedli jsme a oznámili jsme konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.
*Poskytl jste souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s Vaším
souhlasem.
*Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s
těmito závazky. Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s
vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.
*Pokud od nás dostáváte obchodní sdělení, budeme je posílat tak dlouho, dokud nám jejich zasílání neodmítnete, případě po
dobu, která je uvedena v textaci, když se přihlašujete k odběru, nebo nám dáváte souhlas s jejich zasíláním.


6. Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva?


Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:


*právo na přístup k osobním údajům;
*právo na opravu;
*právo na výmaz („právo být zapomenut“);
*právo na omezení zpracování údajů;
*právo vznést námitku proti zpracování;
*právo na přenositelnost údajů;

*právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
*právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.


Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.


Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a
pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz,
omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k
automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.


Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud  již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány,  zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro
zpracování,  ukládá nám to zákonná povinnost nebo  ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas
odvoláte.


Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme
Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z
důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.


Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého
marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti
zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování,
založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále
zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude
zpracování omezeno

.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že pokud jste nám pro určitý účel udělili souhlas (například v souvislosti s
obchodními sděleními), máte právo jej kdykoliv odvolat, a to například kontaktováním na níže uvedené e-mailové adrese. Pokud Vám posíláme
obchodní sdělení na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas odvolat také odhlášením se v každém jednotlivém obchodním sdělení. Konkrétní
pravidla pro odvolání souhlasu vždy poskytneme při získání souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho
odvoláním.


Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo
smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to,
aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.
Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte prosím
nás na e-mailové adrese milan@elektro-motory.cz. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.


Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se
dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).


ZMĚNY ZÁSAD


Naše zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na www.elektro-motory.cz a pokud se bude
jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad oznamovat e-mailem).
Předchozí verze těchto zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.


Tyto zásady jsou účinné od 24.8.2022

.

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveniePovoliť všetko