Obchodní podmínky - Velkoobchod

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod                                                                                       

Elektro-motory s.r.o.

Sídlo: Horní Sloupnice 17, 565 53 Sloupnice                                                 

Identifikační číslo: 07739109

DIČ: CZ07739109

 

Společnost je zapsaná v obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 43030 (dále jen „Prodávající)

 

pro velkoobchodní prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.elektro-motory.cz

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Kontaktní adresa: Elektro-motory s.r.o.

Horní Sloupnice 17

565 53 Sloupnice

 

Kontaktní e-mail: milan@elektro-motory.cz

Kontaktní telefon: (+421) 465 549 150

1.Úvodní ustanovení

 

    1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník) platí pro nákup v internetovém obchodě„ Elektro-motory s.r.o.“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.elektro-motory.cz (dále rovněž jen„ webové rozhraní) provozovaném Prodávajícím.

    1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

    2. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

    3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou najiném jazyce.

    4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na Kupující – podnikatele, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele. Zasláním objednávky Kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i se Všeobecnými obchodními podmínkami pro maloobchod.2.Vymezení pojmů

    1. Kupujícímje fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

    2. Podnikatelemje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnoučinnostíči při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.3.Objednávka a uzavření kupní smlouvy    1. Nabídkou na uzavření smlouvy je objednávka zboží ze strany Kupujícího. Smlouva vzniká přijetím nabídky ze strany Prodávajícího.

    2. Objednávku je možné učinit pomocí prostředků komunikace na dálku nebo jiným způsobem, který Prodávající umožňuje. Pro objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku se použije článek 3 Všeobecných obchodních podmínek pro maloobchod.

    3. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná.

    4. V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 30% zkupní ceny objednaného zboží. V případě, že objednávka bude zrušena až po expedici zboží, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.   1. Dodací podmínky

    4.1.Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány včeském jazyce.

    4.2.Na základě dohody smluvních stran může Prodávající zajistit pro Kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit Kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží Kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.

    4.3.Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

    4.4.Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.

   2. Cena zboží a platební podmínky

    5.1.Na webovém rozhraní jsou uvedeny katalogové ceny včetně DPH. Ztěchto cen je Prodávající oprávněn poskytnout Kupujícímu slevu, a to zejména v závislosti na množství objednávaného zboží nebo na předchozích nákupech Kupujícího.

    5.2.Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

   1. v hotovosti při zaslání zboží na dobírku

   2. v hotovosti při osobním odběru na Kontaktní adrese Prodávajícího

   3. bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího, který bude Kupujícímu sdělen v potvrzení objednávky (dále jen „účet Prodávajícího).Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží bezhotovostně po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží která slouží jako dodací list.

5.3.V případě platby vhotovosti při osobním odběru zboží nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.4.V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do deseti pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupní cena je v případě bezhotovostní platby splacena okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.5.Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% zdlužnéčástky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhraduškody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

5.6.V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího.

5.7.Platba zboží je možná včeských korunách (Kč) nebo veurech (EUR).

5.8.Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.

   1. Odstoupení od kupní smlouvy

    6.1.Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně naúčet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupujícížádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).

    6.2.Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.

    6.3.Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

    6.4.Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad..

    6.5.Odstoupení musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

    6.6.Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně svraceným zbožím.

   2. Odpovědnost za vady

    7.1.Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení.

    7.2.Podmínky odpovědnosti za vady zboží a záruční odpovědnost se řídí Reklamačnímřádem Prodávajícího.

   3. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky Prodávajícího

    8.1.Při sjednávání smlouvy a jejím plnění si mohou být Kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

   1. uchovávat jako důvěrné;

   2. neposkytnout je bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě;

   3. nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smluvního vztahu sjednaného Prodávajícím;

   4. nevyužít jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl Prodávajícího poškodit.

8.2.Dále se Kupující zavazuje,že nebude bez souhlasu Prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu Prodávajícím.

8.3.Kupující je oprávněn používat při své obchodní činnosti obchodní značku Prodávajícího, pokud mu k tomu Prodávající udělí písemný souhlas. Používání nesmí poškodit nebo ohrozit pověst Prodávajícího.

   1. Závěrečná ustanovení

    13.1.Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,že vztah se řídí českým právem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.

    13.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvyči obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

   2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1. 2019.

 

 

 

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveniePovoliť všetko